Vervolging voor beledigen staatshoofd kan ook in Nederland

Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

Vrijdag 15 april 2016

Vervolging voor beledigen staatshoofd kan ook in Nederland

De Duitse komiek Jan Böhmermann wordt mogelijk vervolgd voor het beledigen van Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ook in Nederland kan je worden vervolgd voor het beledigen van een bevriend staatshoofd.

Op belediging van een bevriend staatshoofd staat in Nederland een maximum straf van twee jaar. Onder een bevriende staat wordt verstaan een buitenlandse mogendheid waarmee Nederland niet in een gewapend conflict is verwikkeld.

Zo is het enkele malen voorgekomen dat Nederlandse burgers zijn veroordeeld voor het beledigen van een staatshoofd.

In de jaren 30 van de twintigste eeuw zijn drie Nederlanders vervolgd wegens het beledigen van Adolf Hitler. Schrijver Maurits Dekker kreeg een boete van 200 gulden opgelegd, omdat hij Hitler in een brochure hysterisch had genoemd. Ook een dominee die Hitler boef had genoemd en een derde persoon werden vervolgd voor belediging.

 

Johnson

In 1966 vonden er in Nederland protesten plaats tegen de Vietnamoorlog. Er werden leuzen geroepen als “Johnson Moordernaar”, over de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Ook hiervoor werden burgers vervolgd. Een student uit Amsterdam kreeg twee weken gevangenisstraf.

Omdat belediging van bevriende staatshoofden lastig is te handhaven en soms ook gevoelig ligt zoals in het geval van Hitler, werd in de wet opgenomen dat een staatshoofd aangifte moet doen voordat kan worden overgegaan tot vervolging.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.europa-nu.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod – Hoofdinhoud
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
Hoofdstuk 1: Grondrechten

6 Artikel 7 8

1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

1.
Toelichting
Man spreekt menigte toe

Dit artikel beschermt de vrijheid van meningsuiting. Het eerste lid verbiedt preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen middelen om je mening te uiten.

Voor radio en televisie bevat het tweede lid van artikel 7 een zelfstandige regeling. Een vergunningenstelsel voor de omroep is wel toegestaan, maar preventieve censuur op de uitzendingen niet. De uitwerking van het tweede lid is vorm gegeven in de Mediawet.

Het derde lid legt voor alle andere middelen tot meningsuiting (film, toneel, enz.) het recht vast, in vrijheid de inhoud van een meningsuiting te bepalen.

Daartoe verbiedt dit lid preventieve censuur. Een uitzondering wordt gemaakt voor het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar.

Handelsreclame valt niet onder de bescherming van dit artikel. Zo mag bijvoorbeeld een gemeente of provincie het plaatsen van een reclamebord verbieden om aantasting van natuurschoon te voorkomen.
2.
Formele toelichting

De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in artikel 7. Het eerste lid van dit artikel verbiedt preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen, en garandeert de meningsuiting door middel van de drukpers.

Voor de uitingsmiddelen radio en televisie bevat het tweede lid van artikel 7 een zelfstandige regeling. Een vergunningenstelsel voor de omroep is wel toegestaan, maar preventieve censuur op de uitzendingen niet. De uitwerking van het tweede lid is gegeven in de Mediawet.

Het derde lid van artikel 7 legt ten aanzien van alle andere middelen tot meningsuiting (film, toneel, enz.) het recht vast, in vrijheid de inhoud van een meningsuiting te bepalen. Daartoe verbiedt dit lid preventieve censuur. Een uitzondering wordt gemaakt voor het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar. Dat betekent onder meer, dat filmkeuring niet zal zijn toegestaan ten aanzien van personen van 16 jaar en ouder.

Het vierde lid zondert het maken van handelsreclame uit van de bijzondere grondwettelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting, gegarandeerd in de eerste drie leden van artikel 7. Dit lid laat de regelgevende organen vrij binnen de kring van hun bevoegdheid voorschriften te stellen inzake het maken van handelsreclame, bijvoorbeeld een verbod te stellen met het oog op de bescherming van het landschapsschoon.
3.
Achtergronden

Column Bert van den Braak, “Zo was het toevallig ook nog eens een keer” (7 maart 2008)

4.
In het Engels

1.
No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
2.
Rules concerning radio and television shall be laid down by the Act of Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
3.
No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.
4.
The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

5.
In het Frans

1.
Nul na besoin dune autorisation préalable pour exprimer des pensées ou des sentiments au moyen de la presse, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
2.
La loi fixe des règles concernant la radio et la télévision. Le contenu dune émission radiophonique ou télévisée nest pas soumis à un contrôle préalable.
3.
Pour lexpression de pensées ou de sentiments par dautres moyens que ceux mentionnés aux paragraphes précédents, nul na besoin dune autorisation préalable en raison de leur contenu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi. La loi peut régler, en vue de la protection de la morale, lorganisation de spectacles ouverts aux personnes âgées de moins de seize ans.
4.
Les paragraphes précédents ne sappliquent pas à la publicité commerciale.

6.
In het Duits

1.
Niemand bedarf der vorherigen Erlaubnis, seine Gedanken oder Meinungen in Druckerzeugnissen zu äußern, unbeschadet der Verantwortung jedes einzelnen vor dem Gesetz.
2.
Für den Hörfunk und das Fernsehen gelten gesetzliche Vorschriften. Es gibt keine Vorzensur für Hörfunk- und Fernsehsendungen.
3.
Was den Inhalt seiner Gedanken oder Meinungen angeht, bedarf niemand der vorherigen Erlaubnis, sie mit anderen als den in Absatz 1 und 2 genannten Mitteln zu äußern, unbeschadet der Verantwortung jedes einzelnen vor dem Gesetz. Für Veranstaltungen, die Personen unter sechzehn Jahren zugänglich sind, können zum Schutz der guten Sitten gesetzliche Vorschriften erlassen werden.
4.
Die vorhergehenden Absätze gelten nicht für Wirtschaftswerbung .

7.
In het Spaans

1.
Nadie necesitará autorización previa para expresar y difundir pensamientos u opiniones mediante la imprenta, salvo la responsabilidad de cada uno conforme a la ley.
2.
La ley establecerá normas relativas a la radio y la televisión. No habrá ningún tipo de censura previa sobre el contenido de las emisiones radiofónicas o televisadas.
3.
Para expresar y difundir pensamientos u opiniones a través de medios diferentes de los citados en los apartados antecedentes, nadie necesitará autorización previa por motivo de su contenido, salvo la responsabilidad de cada uno conforme a la ley. La ley podrá, en protección de la moral, regular la organización de representaciones a las que puedan acceder personas menores de dieciséis años de edad.
4.
Los apartados que anteceden no serán de aplicación a la realización de publicidad comercial.

8.
Achtergronden
9.
Parlementaire debatten

07-04-2009 TK – Vragen van het lid Wilders aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de berichten “Rasmussen moet alsnog excuses maken voor cartoons” en “Obama voor EU-lidmaatschap Turkije”.

10-03-2009 TK – Interpellatie-Rutte, gericht tot de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, over het niet uitvoeren van een motie over de weigering van het Verenigd Koninkrijk om toegang te verlenen aan het lid Wilders.

02-09-2008 TK – spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf!

20-05-2008 TK – spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist.

01-04-2008 TK – debat over de verklaring van de minister-president, de minister van Algemene Zaken, over de internetfilm Fitna.

11-10 2007 algemeen overleg TK – Actieplan polarisatie en radicalisering.
10.
Literatuur

Ter oriëntatie


Vrijheid van meningsuiting, Nationaal Comité 4 en 5 mei, 1992

Wetenschappelijk


Grondrechten en rechtsbescherming in Nederland, P.W.C. Akkermans, C.J. Bax, L.F.M. Verhey, 3e druk,

De uitingsvrijheid, blz 61 t/m 71.

De Grondwet onder redactie van P.W.C. Akkermans en A.K. Koekoek, Artikel 7, blz. 416 t/m 198.

Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Het recht op politieke vrijheid, blz 327 t/m 364.

11.
Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over werken bij de overheid binnen, zoals:

Mag een school bepaalde kleding verbieden?

Hebt u een andere vraag? Klik dan hier om deze online aan de Rijksoverheid te stellen. Of bel gratis 0800-8051.
12.
Internationale context

De European Commission for Democracy through Law van de Raad van Europa – ook bekend als de Venice Commission – onderhoudt een database die de constituties en belangrijke constitutionele jurisprudentie van een groot aantal landen via een zeer gedetailleerde systematische index toegankelijk maakt.

5.3.19 Freedom of opinion
5.3.21 Freedom of expression
5.3.22 Freedom of the written press
5.3.23 Rights in respect of the audiovisual media and other means of mass communication

Klik hier om deze systematische index te openen, ga naar de gewenste onderwerpcode en klik op Précis voor relevante jurisprudentie of op Const. voor relevante constituties.
13.
Ontwikkeling artikel
1798
Artikel 16: Vrijheid der Druk-pers

Ieder Burger mag zijn gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvindt, des niet strijdig met het oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften met den naam van Uitgever, Drukker, of Schrijver voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten allen tijde, aansprakelijk voor alle zoodanige bedrijven, door middel der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke personen, of der gantsche Maatschappij, begaan, die door de Wet als misdadig erkend zijn.
1815
Artikel 227: Vrijheid van drukpers

Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting, te openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben, blijvende nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zoo verre dezer regten mogten zijn beleedigd.
=
1840: art 225
1848
Artikel 8: Vrijheid van drukpers

Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
=
1887: art 7, 1917: art 7, 1922: art 7, 1938: art 7, 1948: art 7, 1953: art 7, 1956: art 7, 1963: art 7, 1972: art 7
1983
Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod

1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

=
1987: art 7, 1995: art 7, 1999: art 7, 2000: art 7, 2002: art 7, 2005: art 7, 2006: art 7, 2008: art 7

14.
Kamervragen
datum onderwerp
10-08-24 de conferentie over internetvrijheid in Parijs
10-06-22 het bericht dat Humanitas PVV-gemeenteraadslid René Eekhuis buitensluit van het organiseren van kindervakantieweken vanwege zijn politieke voorkeur
10-03-30 de uitlating van rector-magnificus Van der Heijden over een politicus die zou spreken over een tsunami van moslims
10-02-09 de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek over een klacht van de Bond tegen het vloeken
10-01-13 de arrestatie van twee Azerbeidjaanse oppositiejongeren op basis van onterechte gronden
08-07-31 het bericht dat een redacteur van de website geenstijl.nl is ontboden aan een Amsterdams politiebureau
08-04-28 bescherming van de vrijheid van meningsuiting van het Nederlands Olympisch team in China
08-03-21 de uitspraken van zwemcoach Jacco Verhaeren
08-03-03 een cartoon van Mohammed
07-03-15 een klacht van de ambassadeur van Saoedi-Arabië over uitspraken van het lid Wilders over de Profeet Mohammed en de Koran
05-04-04 schoolgaande jongeren en lectuur
04-12-07 een anti-homo-manifest op een moslimwebsite
04-11-08 de in het Arabisch uitgesproken gebedsoproep in Zeist
03-05-19 het mogelijk uitroepen van6mei tot «Dag van de Vrijheid van Meningsuiting»
01-06-21 uitspraken van imams ten aanzien van homoseksualiteit
01-06-13 uitspraken van imams ten aanzien van homoseksualiteit
00-06-05 de politieinval bij het persbureau Özgürlük

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s